Pokyny pro autory a vystupující

Formální úprava příspěvků pro publikaci

Rukopisy kapitol je potřeba zaslat v elektronické podobě na . Pro zpracování používejte textový editor a ukládejte v podobě .doc nebo .docx.

Rozsah studií by neměl přesáhnout 25 normostran (45 000 znaků včetně mezer). K textu je potřeba dodat název příspěvku, 10řádkové resumé a 5klíčových slov v českém jazyce a 5řádkový medailon včetně aktuální e-mailové adresy a afiliace. Tyto podklady budou využity pro zpracování resumé za celou publikaci.

Podoba příspěvku

Používejte písmo „Times New Roman“, velikost písma 12, řádkování 1,5. Nastavení okrajů stránky word – horní a dolní okra 2,5 cm, levý okraj 3 cm, pravý okraj 2,5 cm. Odrážky odstavce nastavte na 0,5. Stránky nečísluje. Na konci řádků nepoužívejte enter, odsazujte pomocí klávesy tab.

Dodržujte základní typografická pravidla. V datacích dělejte mezi jednotlivými čísly mezeru (1. října 2022), při psaní časového úseku používejte pomlčku bez mezer (1752–1789), stejně jako při psaní jakýchkoliv číslic (1–12), ve speciálních případech pomlčku s mezerou (10. ledna – 31. prosince 2022). Měsíce a číslovky do deset rozepisujte. Na začátku vět neužívejte zkratky, výrazy uvozené tzv. či tzn. nedávejte do uvozovek. V případě jmen užívejte české varianty, existují-li. V případě lokalit odkažte v závorce na současný název v příslušném jazyce (např. Těšín – Cieszyn). Citace z pramenů vkládejte do uvozovek a pište v kurzívě. V případě neúplné či zkrácené citace pramenů použijte výpustek v hranaté závorce.

Tabulky vytvářejte v textovém editoru v holé úpravě, tj. v přednastavených grafických parametrech (viz předdefinované tabulky v textovém editoru Microsoft Word). V tabulkách vytvořených v Excelu upravte písmo na font Times New Roman, velikost 10–12. Tabulky nedoplňujte širšími čarami (více než velikost 1), rámováním či barevnými výplněmi oken. Grafy vytvářejte rovněž v textovém nebo tabulkovém editoru. Velikost písma (Times New Roman) můžete přizpůsobit potřebám tabulky nebo grafu, nejlépe ve velikosti 10–12. Tabulky i grafy nevkládejte do textu, nýbrž pošlete jako zvláštní soubor. V textu pouze uveďte slovně odkaz na příslušnou tabulku (např. zde vložit graf č. 12; zde vložit obrázek č. 22 apod.)

Obrazová a mapová příloha

Obrazová příloha či mapová příloha musí být v digitální podobě s minimálním rozlišením 300 dpi ve formátu JPG, TIFF, GIFF, popisek musí být dodán v samostatném textovém souboru a obsahovat standardní citaci zdroje. Popisky musí řazením odpovídat seznamu obrazové či mapové přílohy. Obrazovou přílohu nevkládejte do textu, nýbrž pošlete jako zvláštní soubor.

Tvorba poznámek

K citování použité literatury a pramenů, popř. jejich komentářům, používejte vždy formu poznámek pod čarou. Ty se v textovém editoru Word tvoří příkazy Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou. Pro umístění zatrhněte volbu Pod čarou. Poznámky vkládejte bezprostředně za interpunkci.

Citace použité literatury a archivních pramenů

V případě odkazování k online zdrojům s číslem DOI je nutné toto DOI vždy uvést v bibliografickém údaji.

Monografie

Příklad standardní citace jednodílné monografie bez podnázvu:

DOSTÁL, František: Valašská povstání za třicetileté války. Praha 1956.

Pokud se v názvu objevuje více autorů (maximálně tři), uvádějte je všechny a oddělujte pomlčkou. Pokud je autorů více, uvádějte celým jménem redaktora, resp. editora či vedoucího kolektivu, ostatní zahrňte do „anonymního“ kolektivu.

Příklady:

FEIGL, Helmuth – ROSNER, Willibald (Hg.): Versuche und Ansätze zur Industrialisierung des Waldviertels. Wien 1990.

CZAPLIŃSKI, Marek a kol.: Historia Śląska. Wrocław 2002.

Pokud je autorů více než tři, plně uvádějte prvního z nich a ostatní zahrňte do autorského kolektivu. Pokud má práce i podnázev, oddělujte jej od názvu dvojtečkou s mezerami.

Příklad:

BŮŽEK, Václav a kol.: Věk urozených: Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002.

Monografii s podnázvem citujte takto:

ZATLOUKAL, Ondřej – ZATLOUKAL, Pavel: Luk & lyra: ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. Olomouc 2008.

Vícedílnou monografii citujte takto:

PEŘINKA, František: Vlastivěda moravská, 2. Místopis: Kroměřížský okres, 1. Brno 1911.

Nebo: PETRÁŇ, Josef: Dějiny hmotné kultury, II/2: Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha 1997.

Autorská kapitola v monografii, studie ve sborníku a periodiku, novinový článek

Při citaci studie, publikované v periodiku dodržujte toto pořadí údajů, oddělených čárkou: název periodika a číslo ročníku, rok, číslo sešitu, následně citované strany.

Příklad:

POKLUDA, Zdeněk: Desková velkostatkářská držba v Rakouském Slezsku ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století. Slezský sborník 77, 1979, č. 3, s. 15–31.

Při citaci novinového článku doplňte rok vydání o den a měsíc. Při použití článku uveřejněného v neperiodicky vydávané publikaci, např. ve sborníku z konference nebo vydaném k něčímu výročí, nejprve citujte danou studii (autor, název) a poté publikaci s použitím zkratky "In:". V citaci sborníku vždy uvádějte jeho editory se zkratkou ed. (= editor) popř. eds. (= editores), v německých pracích zkratkou Hg. (= Herausgegeben).

Příklad:

ANDĚL, Rudolf: Kristián Karel z Platz a Ehrenthalu v čele správy gallasovských statků (1690–1722). In: VOJTÍŠKOVÁ, Marie (ed.): Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách. Praha 1980, s. 123–139.

Václav Crha na Moravě. Národní listy, 8. 1. 1870, s. 1.

Oesterreichische Brauerbund. Wiener Zeitung, 14. 6. 1887, s. 6.

Zkracování opakovaných bibliografických citací

Pokud opakovaně citujete konkrétní dílo, použijte zkrácenou citaci, např.: POKLUDA, Z.: Desková velkostatkářská držba, s. 15–31 (název zkracujeme po první substantivum včetně). Pokud následuje citace totožného díla či archivního pramenu nebo jiného zdroje několikrát za sebou: Tamtéž, s. 10. V případě citování díla stejného autora několikrát za sebou: Týž, Táž, Titíž.

Citace použitých archivních pramenů

Údaje o citovaných archivních pramenech uvádějte v tomto pořadí – nejprve název instituce, název fondu či sbírky, inventární číslo, signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu/folia, resp. paginy. Používejte tyto zkratky: inv. č., sign., kart., fol., pag., fasc. U folií uvádějte, zda se jedná o verso (rub) či recto (líc).

Příklad: Národní archiv, fond ČDK, inv. č. 752, sign. IV-D-1, kart. 487, fol. 15r–17v.

Při opakovaném citování archivu nebo fondu doporučujeme požívat zkratky tímto způsobem: Národní archiv (dále NA), fond Česká dvorská kancelář (dále ČDK) atd.

Citace elektronických dokumentů a webových stránek

Při citacích dokumentů z elektronických medií (CD, DVD atd.) používáme standardní citaci (viz výše). Pouze před místo a rok vydání uvedeme typ média. Při citaci z webových stránek citujeme autora (je-li uveden) a název dokumentu výše popsaným způsobem, ale citaci musíme doplnit o následující nezbytné údaje:

 1. datum aktualizace nebo revize citovaných webových stránek (je-li uvedeno);
 2. datum, kdy byl dokument skutečně viděn a citován;
 3. přesná lokace webových stránek.

Např.: Weltausstellung 1873. Online, cit. 28. 10. 2007, dostupné na http://www.wien-vienna.at/geschichte.php?ID=752.

Za obsahovou správnost použité citace odpovídá autor.

Zkratky

Použití zkratky je třeba vždy uvést, např.: Moravský královský tribunál (dále MKT). Doporučujeme používat všeobecně uznávaný úzus.

Bibliografie

 • na závěr studie umístit vždy seznam archivních, tištěných a jiných pramenů a literatury v níže uvedené podobě:

Archivní prameny

 • abecedně řazené podle názvů archivů a v rámci nich abecedně podle názvů fondů, není třeba odkazovat na inventární číslo či karton.

Tištěné prameny

 • abecedně seřazené podle názvu, případně podle příjmení autora/autorů
 • zápis odpovídá způsobu citací použité literatury v poznámkovém aparátu

Literatura

 • abecedně seřazené podle příjmení autorů
 • záznam o podobě odpovídající způsobu citací použité literatury v poznámkovém aparátu

Internetové a jiné zdroje

 • stačí uvést pouze webové stránky

Pokyny pro vystupující

 • Příspěvek má délku maximálně 15 minut, tzn. přibližně 4 normostrany. V případě využití powerpointové prezentace je nutno zaslat ji ve formátu .ppt či .pptx do 11. října 2023 na e-mail .
 • K dispozici bude standardní technika (notebook, plátno, prezentér, mikrofon). V případě speciálních požadavků kontaktujte garanty organizátory na e-mail do 1. října 2023.

Pokyny ke stažení


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2022